Location: Bondi, NSW

Photography: Billy Zammit & Luke Hackner